Privacyverklaring

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als ik, Leon Veerman, als kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik nu over beschik, maak ik door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijk ik wat ik met de persoonsgegevens doe.

Contactgegevens: info@leonveerman.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Door deze gegevens met elkaar te controleren kan ik identificeren en kan ik fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Ik communiceer enkel met u over exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doe ik door middel van e-mail.

Bewaartermijn

Ik ben niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zal ik de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 4 weken n´ uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Ik verstrek uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Leon Veerman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@leonveerman.nl. De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware en TLS [voorheen SSL]. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' En het hangslotje in de adresbalk.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien. U kunt dit verzoek richten aan Leon Veerman De contactgegevens zijn: info@leonveerman.nl. Leon Veerman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op. Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Ik houd een register bij van al onze verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming

Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die ik verwerk zo optimaal mogelijk te beschermen. Niemand anders dan ik heb inzage in die gegevens.

Afsluitend

Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De functionele cookies op deze website verzamelen geen persoonsgegevens. Lees hier de volledige privacyverklaring.